آخرین به روز رسانی: 26 بهمن 98

قیمت روز انواع تسمه در تهران

تسمه 2 سانت
قیمت به تومان محصول کارخانه تحویل طول / متر وزن / کیلوگرم
6550 تسمه 20 × 5 نورد محمد درب کارخانه 6 5
تسمه 2/5 سانت
قیمت به تومان محصول کارخانه تحویل طول / متر وزن / کیلوگرم
6450 تسمه 25 × 5 نورد محمد درب کارخانه 6 6
تسمه 3 سانت
قیمت به تومان محصول کارخانه تحویل طول / متر وزن / کیلوگرم
6450 تسمه 30 × 5 نورد محمد درب کارخانه 6 7
تسمه 4 سانت
قیمت به تومان محصول کارخانه تحویل طول / متر وزن / کیلوگرم
6450 تسمه 40 × 5 نورد محمد درب کارخانه 6 9.5
تسمه 5 سانت
قیمت به تومان محصول کارخانه تحویل طول / متر وزن / کیلوگرم
6450 تسمه 50 × 5 نورد محمد درب کارخانه 6 12
تسمه 6 سانت
قیمت به تومان محصول کارخانه تحویل طول / متر وزن / کیلوگرم
6450 تسمه 60 × 5 نورد محمد درب کارخانه 6 14
تسمه 7 سانت
قیمت به تومان محصول کارخانه تحویل طول / متر وزن / کیلوگرم
6450 تسمه 70 × 5 نورد محمد درب کارخانه 6 16.5